Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WH INCASSO (download)


Artikel 1 – Algemeen

WH Incasso is een handelsnaam van Wolleswinkel Hofman Advocaten LLP. Wolleswinkel Hofman Advocaten LLP is een Limited Liability Partnership en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 67685919).

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

Artikel  2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle incassodienstverlening van WH Incasso.

De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel  3 –  Opdracht

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door WH Incasso c.q. Wolleswinkel Hofman Advocaten LLP. Ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW en art. 407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.

WH Incasso neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. WH Incasso voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit. Er kan evenwel niet worden ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van WH Incasso kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken, tenzij aansprakelijkheid van deze personen het gevolg is van opzet of grove schuld, bestaande in bewuste roekeloosheid.

WH Incasso is in afwijking van 7:408 lid 2 BW gerechtigd een opdracht op te zeggen indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.

 

Artikel  4 –  Inschakelen van derden

WH Incasso mag bij de uitvoering van de overeenkomst voor rekening van de cliënt derden inschakelen op de door deze derde gestelde voorwaarden. WH Incasso mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de cliënt aanvaarden. WH Incasso is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

Als WH Incasso gelden van een cliënt of een derde onder zich houdt, is de cliënt gebonden aan de voorwaarden van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. WH Incasso is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bank. Dit lid is van overeenkomstige toepassing als Stichting Beheer Derdengelden Wolleswinkel Hofman Advocaten gelden onder zich houdt en heeft te gelden als een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van Stichting Beheer Derdengelden Wolleswinkel Hofman Advocaten.


Artikel  5 –  Kosten en facturering

WH Incasso verricht een standaard buitengerechtelijk incassotraject tegen een vaste prijs van € 40,- exclusief btw. Indien conform de wettelijke regeling meer aan buitengerechtelijke incassokosten wordt geïncasseerd, komt dit toe aan WH Incasso. WH Incasso zal in dat geval een aanvullende factuur opstellen voor de incassokosten die zijn geïncasseerd boven de vaste prijs van € 40,-. De kosten worden zo veel mogelijk op de wederpartij verhaald.

Elke ontvangen betaling strekt eerst tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens van de wettelijke rente en de openstaande vordering.

Bij tussentijdse beëindiging van het buitengerechtelijk incassotraject door opdrachtgever is opdrachtgever vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd volgens het tarief van de wettelijke regeling.

Indien na afronding van het buitengerechtelijk incassotraject niet het gewenste resultaat is bereikt, wordt desgewenst een inschatting gegeven van de kansen en kosten voor een procedure bij de rechtbank. Dit is in de onder sub 1 genoemde tarifering inbegrepen.

Het behandelen van inhoudelijk juridische geschillen valt niet onder het standaard incassotraject. Dergelijke werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van uurtarief. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever gecommuniceerd. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex en afgerond op eenheden van € 5,-.

Door WH Incasso gemaakte kosten (zoals koerierskosten, registratiekosten, griffierechten en kosten van andere derden) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Zijn er meerdere opdrachtgevers dan zijn zij jegens WH Incasso elk hoofdelijk aansprakelijk tot voldoening van het totaal.

De betalingstermijn voor facturen is 14 dagen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.


Artikel  6 –  Aansprakelijkheid

WH Incasso streeft naar optimale juridische dienstverlening. In het geval van klachten kan evenwel een beroep worden gedaan op de klachtenregeling zoals deze is gepubliceerd op www.wolleswinkelhofman.nl.

De aansprakelijkheid van WH Incasso is beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder de door WH Incasso afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. WH Incasso heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Global SE aan de Westblaak 14 te (3012 KL) Rotterdam. Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Op verzoek verstrekt WH Incasso de actuele polis aan de opdrachtnemer..

Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt om reden dat de schade niet is gedekt onder de voor de advocatuur minimaal verplicht gestelde en voor WH Incasso als adequaat te gelden polis, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door WH Incasso in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,– en jegens derden beperkt tot € 5.000,–.

De cliënt vrijwaart WH Incasso voor alle aanspraken door derden waarvoor krachtens dit artikel de aansprakelijkheid van WH Incasso is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.


Artikel  7 –  Gegevensbescherming en compliance

WH Incasso is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is gepubliceerd op www.wolleswinkelhofman.nl.

Voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens via e-mail dient u uit te sluiten dat uw e-mailprovider versleuteling ondersteunt.

WH Incasso is wettelijk verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen. Ongebruikelijke transacties dienen aan de autoriteiten te worden gemeld, zonder de cliënt hierover te informeren. 

WH Incasso bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de cliënt  in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag WH Incasso deze dossiers vernietigen.


Artikel  8 –  Beroepsregels

Alle bij WH Incasso werkende advocaten zijn ingeschreven in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor advocaten gelden beroepsregels en bijbehorende klachten- en geschillenregelingen.


Artikel  9 –  Recht- en forumkeuze

Op alle rechtsverhoudingen tussen WH Incasso en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen WH Incasso en een cliënt kennis te nemen.